Huisregels

Deze bepalingen zijn voor het laatst aangepast op: 16 mei 2024

 

Hoofdstuk 1 – Huisregels park

Artikel 1 Het reglement van orde maakt deel uit van elke baanhuurovereenkomst en is evenzeer van kracht ten aanzien van spelers en/of bezoekers die uit hoofde van andere afspraken gebruik maken van de faciliteiten van Tennis- en Padelpark De Oude Eik (bijvoorbeeld uit hoofde van een lidmaatschap, een lidmaatschap bij een tennisvereniging, introducee of losse verhuur).

Artikel 2 Het zonder toestemming of rechten gebruik maken van de banen en/of faciliteiten van Tennis- en Padelpark De Oude Eik is verboden. Bij overtreding van dit verbod wordt €40,– per uur in rekening gebracht met een minimum van een uur.

Artikel 3 Het is niet toegestaan de baan/banen aan derden door te verhuren of in gebruik te geven, dan wel voor andere doeleinden te gebruiken dan sportbeoefening, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 4 Iedere speler en/of bezoeker is verplicht de accommodatie in goede staat te houden. Hij/zij dient beschadigingen (bijvoorbeeld aan banen, netpalen, gereedschappen, meubilair) meteen te melden bij de receptie en is verplicht de door hem/haar aangerichte schade (en eventuele schoonmaakkosten) te vergoeden.

Artikel 5 Verboden zijn al die gedragingen en handelingen, welke naar het oordeel van de directie van Tennis- en Padelpark De Oude Eik in strijd zijn met de goede orde, hieronder vallen onder meer doch niet uitputtend:

 • hinderlijk of onbehoorlijk gedrag
 • het maken van muziek
 • het spelen met ballen buiten de banen
 • het belopen van taluds, het beklimmen van omrasteringen
 • het verontreinigen van de banen of het bijbehorende terrein
 • elke gedraging waardoor er beschadiging zou kunnen worden toegebracht aan parkeigendom zoals het springen of stappen over de netten.


Artikel 6
Voorts dienen spelers en/of bezoekers zich in ieder geval aan de volgende regels te houden. Het staat de directie vrij om deze regels te wijzigen en/of aan te vullen.

 • Het is niet toegestaan gebruik te maken van de faciliteiten onder invloed van drank, drugs of andere geestverruimende middelen.
 • Honden krijgen geen toegang tot het terrein van Tennis- en Padelpark De Oude Eik.
 • Tennis- en Padelpark De Oude Eik heeft, op de gehele accommodatie, met uitsluiting van ieder ander, het alleenrecht tot verkoop en verstrekking van dranken, etenswaren en andere consumptieartikelen. Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van Tennis- en padelpark De Oude Eik etenswaren en/of dranken mee te brengen die van elders afkomstig zijn.
 • Het gebruik van glaswerk op de tennisbanen is verboden. Alleen dranken met een afsluitbare sluiting zijn op banen toegestaan.
 • Het drijven van handel op het terrein van Tennis- en Padelpark De Oude Eik (bijvoorbeeld in sportartikelen) is verboden.
 • Kinderen die geen tennis spelen worden zonder begeleiding van ouders niet toegelaten tot Tennis- en Padelpark De Oude Eik. Ouders die tennis spelen, mogen alleen hun eigen kinderen meebrengen en zijn verplicht voortdurend toezicht te houden en er zorg voor te dragen dat er geen overlast aan andere spelers en/of bezoekers ontstaat.
 • Het is verboden om een externe tennisleraar mee te nemen, ook als hij/zij gratis les geeft.
 • Het plaatsen van rijwielen buiten de daarvoor bestemde rijwielhekken of door de medewerkers aangewezen ruimten is verboden. Motorvoertuigen moeten worden geplaatst op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen.
 • Het gebruikmaken van rijwielen en/of andere vervoermiddelen binnen de omrastering van het park is verboden.
 • Het betreden van de tennisbanen is alleen toegestaan op daarvoor geschikte tennisschoenen, ander schoeisel is verboden.
 • De spelers en/of bezoekers dienen gekleed te zijn in fatsoenlijke sportkleding zulks ter beoordeling van de directie.
 • Het is verboden versieringen, speciale verlichtingen, geluidsinstallaties, reclameborden enz. aan te brengen zonder schriftelijke toestemming van Tennis- en Padelpark De Oude Eik.
 • Kleedkamers, douches en sauna mogen niet gebruikt worden door personen die niet daadwerkelijk in het bezit zijn van een baanhuurkaart van Tennis- en Padelpark De Oude Eik. Vanaf 30 minuten voor gebruik van de sportfaciliteiten mogen de kleedkamers, sauna en douches worden gebruikt. Onmiddellijk nadat gebruik is gemaakt van de sportfaciliteiten staan kleedkamers, sauna en douches een half uur tot beschikking van de speler.
 • Spelers en/of bezoekers zijn verplicht telkens wanneer dit door of namens Tennis- en Padelpark De Oude Eik nodig wordt geoordeeld medewerkers onmiddellijk de gelegenheid te geven tot het onderhoud van de banen.
 • Na het spelen op de tennisbanen dient de gehele baan zorgvuldig met het sleepnet te worden gesleept. Spelers dienen de banen te hebben gesleept voor de buitenlampen worden gedoofd.
 • Spelers en/of bezoekers dienen redelijke aanwijzingen gegeven door of namens medewerkers van Tennis- en Padelpark De Oude Eik op te volgen.


Artikel 7
Mits voorradig, stelt Tennis- en Padelpark De Oude Eik sportschoenen ter beschikking indien spelers en/of bezoekers niet het juiste schoeisel bezitten. Tennisrackets kunnen gehuurd worden. Het gebruik van deze sportartikelen is voor eigen risico. Schade aan deze artikelen wordt in rekening gebracht.

Artikel 8 De directie behoudt zich het recht voor de openingstijden aan te passen ten behoeve van schoonmaak, inrichting, reparatie, speciale gelegenheden, algemeen erkende feestdagen, vakanties, toernooien, competities, tossen, calamiteiten of andere redenen, maar zal trachten de leden en/of huurders vooraf hiervan op de hoogte te brengen. Tennispark De Oude is niet gehouden tot restitutie van gelden indien er in genoemde gevallen geen of beperkt gebruik van de faciliteiten kan worden gemaakt.

Artikel 9 De directie of andere daartoe bevoegde personen hebben het recht om spelers en/of bezoekers die de algemene voorwaarden, het privacy statement, dit reglement en/of de huisregels schenden, of wiens gedrag daartoe aanleiding geeft, eventueel met behulp van de sterke arm, van het complex te verwijderen c.q. de toegang tot het complex te ontzeggen zonder opgave van redenen.

Artikel 10 Gebruik van de accommodatie is voor eigen rekening en risico. De eigenaren, Tennis- en Padelpark De Oude Eik en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen sluiten aansprakelijkheid uit voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de speler en/of bezoeker. Tennis- en Padelpark De Oude Eik is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van spelers en/of bezoekers. De speler en/of bezoeker vrijwaart de eigenaar en Tennis- en Padelpark De Oude Eik voor aanspraken van derden ter zake.

Artikel 11 Voor spelers met baanhuurkaarten geldt een afschrijfsysteem. De banen die leden kunnen bespelen hangen op het afschrijfbord bij de hoofdingang van het clubhuis. Met 2 personen afschrijven betekent 40 minuten spelen, met 4 personen kan 50 minuten worden gespeeld. Indien een speler niet afgeschreven wordt kan deze speler gewoon doorspelen. De speler moet aanwezig zijn om te kunnen afschrijven en gelijk de baan opgaan. Dus niet afschrijven voor een half uur later (tenzij alle banen bezet zijn). Bij grote drukte kan dubbelen verplicht worden gesteld. Ook kan de speeltijd ingekort worden. Indien er te weinig banen beschikbaar zijn, hebben lessen voorrang op andere spelers.

Artikel 12 Een ieder die klachten heeft wordt verzocht dit rechtsreeks ter kennis van de directie te brengen.

Artikel 13 Iedere speler en/of bezoeker van Tennis- en Padelpark De Oude Eik wordt geacht bekend te zijn met dit reglement van orde, dat op een voor een ieder toegankelijke plaats op het park is aangebracht, en zal dit reglement respecteren en naleven. In alle gevallen waarin dit reglement of de overeengekomen voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Tennis- en Padelpark De Oude Eik.

Artikel 14 aanvullende regels voor Padel.

 • u mag de tijd spelen die u gereserveerd heeft. Langer spelen mag indien de baan leeg ligt. Daarvan moet direct na afloop melding worden gemaakt bij het personeel of via email naar in**@de*******.nl. Als dit niet gebeurd is De Oude Eik vrij om de extra speeltijd toe te voegen aan de reservering en betaling zonder dit te overleggen. Wij zullen dit pas doen als er langer dan 15 minuten doorgespeeld wordt.
 • een baan mag tot 24 uur voor de starttijd kosteloos worden geannuleerd in het systeem, daarna is dit onder geen enkele voorwaarde meer mogelijk.
 • Als men een baan reserveert, niet komt spelen en deze niet 24 uur van te voren heeft geannuleerd, dan zullen wij alsnog baanhuur in rekening brengen, ook bij baanhuurkaart X, Y, M, N. Dit zijn de onbeperkt padel kaarten. Hiermee moet voorkomen worden dat men zomaar reserveert maar niet komt opdagen (misbruik van kaart, geen sociaal gedrag).
 • Kaarten X, Y, M en N hebben alleen betrekking op de baanhuur die geldt bij vrijspelen of voor lessen. Evenementen, toernooien en competities vallen hierbuiten (de wedstrijdjes die onder begeleiding van een leraar plaatsvinden vallen niet onder de lessen).
 • als u de optie “ieder betaald voor zich” heeft aangezet zullen alle spelers die bij ons bekend zijn in het systeem hun eigen bijdrage betalen van de baan- en rackethuur. Spelers die niet bekend zijn bij ons worden bij de hoofdboeker afgeschreven.
 • banen alleen betreden met tennis of padel schoenen. Dus GEEN hardloop- voetbal- of hockeyschoenen.
 • sportkleding dragen is verplicht, evenals het spelen met alleen padelrackets en ballen.
 • de spelers die op de baan staan moeten overeenkomen met de spelers die zijn ingevuld. Wij kunnen dit voor u aanpassen, geef het ons door als er veranderingen hebben plaatsgevonden. Als de spelers niet overeenkomen kan er €40,- extra baanhuur gerekend worden bovenop de baanhuur die betaald had moeten worden. Ook kunnen baanhuurkaarten per direct stopgezet worden zonder restitutie van gedane betalingen en daarmee de toegang tot Tennis- en Padelpark De Oude Eik ontnomen worden.
 • hou zoveel mogelijk rekening met onze buren.

Hoofdstuk 2 – Tennis- en padel lessen

Als je je inschrijft voor tennislessen en/of padel lessen bij De Oude Eik ga je akkoord met de onderstaande lesvoorwaarden.

Artikel 1 – Lesvoorwaarden en betalingen

 1. Voor het deelnemen aan tennislessen is het verplicht om een actief lidmaatschap te hebben. Dat geldt voor zowel de groepslessen, selectietraining, tennis kids en privélessen.
 2. Facturatie van lesgeld wordt door de tennisleraar verstuurd, voor aanvang van de lesperiode.
 3. Betaling dient te zijn gemaakt voor aanvang van de eerste les, tenzij anders met de tennisleraar is overeengekomen.
 4. Deelname aan tennislessen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar, tenzij anders met de tennisleraar overeengekomen.
 5. Het volgen van tennislessen of padellessen geschiedt op eigen risico. Leraren zijn niet aansprakelijk voor ongevallen.

Artikel 2 – Lessen, dag en tijd en lesgroepen

 1. Een lesuur bij De Oude Eik duurt 50 minuten, een half lesuur duurt 25 minuten.
 2. Indeling van de lesgroepen gebeurt op basis van de bij inschrijving aangegeven voorkeuren en worden bij aanvang van iedere lesperiode door ons gemaakt.
 3. Voorkeuren voor groepsgrootte en tijdstip in de week worden zo veel mogelijk gerespecteerd.
 4. In geval er moet worden afgeweken van aangegeven voorkeuren, zullen wij dit voordat de indeling definitief gemaakt wordt met je worden besproken.
 5. Je wordt in een vaste lesgroep en op een vast tijdstip ingedeeld, deze indeling is definitief.
  1. In geval niveauverschillen te groot zijn, of er om andere redenen blijkt dat er geen goede match is voor jou binnen de lesgroep, kan in overleg worden gekeken naar mogelijkheid om over te stappen naar een andere lesgroep. Hier kunnen echter geen garanties voor worden gegeven.
 6. De samenstelling van lesgroepen zal door ons zo zorgvuldig mogelijk worden gemaakt. De indeling van de lesgroepen zal uiteindelijk door het parkbeheer worden gemaakt.
 7. Wil je op een later moment deelnemen, dan wordt er in overleg gekeken naar mogelijkheden om in te stromen.

 

Artikel 3 – Verzuim, verhindering en annuleringen

 1. In geval jij, om wat voor reden dan ook, verzuimd aanwezig te zijn bij een tennisles, is dit voor eigen rekening. Restitutie van lesgeld voor gemiste lessen zal niet gebeuren in geval je verzuimd aanwezig te zijn bij een of meerdere lessen tijdens de lesperiode.
 2. In geval een tennisleraar, om wat voor reden dan ook, niet in staat is om een tennisles te geven, zal deze les op een later tijdstip worden ingehaald.
 3. In geval een tennisles vanwege weersomstandigheden geen doorgang kan vinden, zullen de eerste twee vervallen lessen worden ingehaald aan het eind van de lesperiode.

Artikel 4 – inhalen van lessen

 1. De inhaallessen worden aangeboden in de weken aansluitend op de laatste reguliere lesweek, op dezelfde dag en tijdstip als tijdens de lesperiode het geval was.
 2. Geplande inhaallessen worden bij annulering vanwege weersomstandigheden niet normaals aangeboden.

 

Hoofdstuk 3 – Privacy voorwaarden Plan my Sport

Onze ledenadministratie en systeem voor het maken van reserveringen, aanmeldingen voor evenementen en tennis- en padellessen is Play my Sport. In dit systeem worden alle persoonsgegevens verwerkt en opgeslagen. Onderstaand de privacy voorwaarden zoals door Play my Sport